Till umu.se

Projektkurser i fysik

Här finns kortfattad information om våra projektkurser i fysik.

Kursnamn Hp Kurskod Kontakt
Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet 3
4,5
6
7,5
15
5FY132
5FY133
5FY134
5FY135
5FY125
Martin Servin
Projektarbete inom teknisk fysik B 3
7,5
5FY070
5FY111
Krister Wiklund
Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik 3
4,5
6
7,5
*
*
*
*
Krister Wiklund
Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik 3
4,5
6
7,5
5FY161
5FY162
5FY163
5FY164
Maria Hamrin
Avancerat projekt i fysik 7,5 5FY168 Jens Zamanian
Projekt i optisk fysik 4,5 5FY177 Ove Axner
Aktuell forskning i fysik 1 **
Aktuell forskning i fysik 2 **
Aktuell forskning i fysik 3 **
Aktuell forskning i fysik 4 **
2
2
2
2
5FY098
5FY099
5FY100
5FY101
Jens Zamanian

* Kursplan ej fastställd ännu, arbete pågår.
** Kursen ges endast vid besök av utländsk gästlärare.

Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs utanför högskolan. Kursens mål är att stärka studentens yrkeskompetens genom att utveckla förmågan att planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt. Studenten utför utvecklingsarbete vid ett företag och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till teknik och industriella processer.

För mer information och anmälan se följande sida.


Projektarbete inom teknisk fysik B

Kursens mål är att den studerande ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Arbetet utförs t.ex. vid ett företag där studenten får träning i att applicera sina kunskaper på problemställningar som har anknytning till teknik och industriella processer. Projektarbetet sker i samverkan med de anställda i företaget.


Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik

Detta är en projektkurs och den följer teknisk-naturvetenskaplig fakultets krav för projekt. Den student som är intresserad av att genomföra kursen ska skicka ett projektförslag till kursansvarig, för godkännande. Av förslaget ska framgå vad som ska göras, hur det ska göras och av vilka det ska göras. Projektet ska syfta till förbättring av civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik. Målet är att studenten ska tillägna sig praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs i praktiken. Efter genomgången kurs ska den studerande ha utvecklat sin: förmåga till problemidentifiering, förmåga att på ett strukturerat sätt planera, genomföra och redovisa ett självständigt kvalitetsarbete inom civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik, förståelse av vad utbildningskvalitet innebär, förmåga att argumentera för alternativa lösningar till ett problem.


Avancerat projekt i fysik

Studenten genomför ett avancerat projekt i fysik i en forskargrupp på ett universitet eller i ett företag. Projektet ska omfatta en fördjupningsuppgift på avancerad nivå som ansluter till den verksamhet som finns i forskargruppen eller i företaget. Projektet genomförs självständigt under handledning. Projektet redovisas normalt med en skriftlig rapport och presenteras dessutom muntligt vid det universitet/företag där det utförts. Innan studenten ansöker till kursen ska han/hon ha kommit överens med sin handledare om projektets innehåll och genomförande.


Projekt i optisk fysik

Kursens mål är att studenten ska utveckla sin förmåga att självständigt tränga djupare in i den optiska fysiken. Projektet ska bygga på någon kurs i optisk fysik och vara av experimentell och/eller av teoretisk natur. Ett experimentellt projekt kan t.ex. bygga på kursen Beröringsfria mätmetoder eller på kursen Optisk konstruktion där en eller flera mer avancerade optiska konstruktionsuppgifter kan lösas.


Aktuell forskning i fysik

Kursen inleds med en genomgång av de grundläggande begrepp och teoretiska verktyg som är nödvändiga för att studenterna ska kunna följa kursen. Därefter ges en översikt över ett aktuellt forskningsområde i en internationell kontext, varpå kursen inriktas mot en systematisk presentation av ett eller flera forskningsprojekt inom området. Kursen leds normalt av en utländsk gästlärare som varit inblandad i forskningsprojektet(-n) vid sitt hemuniversitet eller vid en annan forskningsinstitution.